Elevråd

Elevrådet arbeider for å ivareta elevane sine interesser på skulen.

Elevrådsordninga er hjemla i opplæringslova § 11- 6:
«Ved kvar videregåande skole skal det vere eit elevråd med minst ein medlem for kvar tjuande elev. Elevrådet blir valt ved skriftleg røysting. Elevrådet skal blant anna arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane.

Dersom elevrådet eller ein femdel av elevane ønskjer det, skal det haldast allmøte for elevane på skolen. Elevrådet er bunde av vedtak i allmøte i saker som er nemnde i innkallinga til møtet når meir enn halvparten av elevane på skolen er til stades og røystar.»

Kvar klasse vel ein tillitselev (med vararepresentant) som er representant i elevrådet. Så snart alle tillitselevane er valt vert det gjennomført eit kurs for representantane. Det er representantar for Elevorganisasjonen i Rogaland som er kurshaldar.

Besøk elevorganisasjonens heimeside  www.elev.no

Del denne artikkelen på:

Som elev i vidaregåande skule har du rett på eit godt skulemiljø. Skulen har handlingsplanar for psykisk helse og mot mobbing.

Lenker