Elevundersøkinga

Elevundersøkinga er ei trivselsundersøking som vert gjennomført kvart år.

På hausten kvart år vert det sett av tid for at elevane skal besvare elevundersøkinga. Dette er ei undersøking som vert gjennomført over heile landet, og som skulen er pålagt å gjennomføre.

Her får du høve til å fortelle kva du meiner om miljøet på skulen og kvaliteten på undervisninga. Det er frivillig å ta undersøkinga, men me håpar at du vil svare på den. Me nyttar undersøkinga til å finne område me kan forbetre oss på. Du kan lese meir om elevundersøkinga på Utdanningsdirektoratet sine sider.

Resultata vert og publisert offentleg. Du kan sjå våre resultat på Skoleporten.

Del denne artikkelen på:

Som elev i vidaregåande skule har du rett på eit godt skulemiljø. Skulen har handlingsplanar for psykisk helse og mot mobbing.

Lenker
Kontaktperson